Prawa zwierząt i obowiązki właścicieli – z Kącika Milusia

      Możliwość komentowania Prawa zwierząt i obowiązki właścicieli – z Kącika Milusia została wyłączona

prawa zwierzątMiluś tym razem opowie o prawach zwierząt i o obowiązkach ich właścicieli 🙂 . Warto poczytać!
Prawa zwierząt
Światowa deklaracja praw zwierząt, uchwalona przez UNESCO w dniu 15.10.1978 r. w Paryżu mówi, że: Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta… Niniejszym obwieszcza się:

§ 1
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.
§ 2
Każde zwierzę ma prawo do poszanowania.
Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt.
Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.
§ 3
Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa.
Jeśli okaże się, że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, nie narażając na ból i trwogę.
§ 4
Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu: ziemskim, powietrznym lub wodnym, oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w c§ 5
Każde zwierzę, należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku.
Każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych, jest pogwałceniem tego prawa.
§ 6
Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak pozwala na to jego gatunkowi natura.
Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.
§ 7
Każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczania czasu i intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku.
§ 8
Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych jak i wszystkich innych.
Należy w tym celu stosować i rozwijać metody zastępcze.
§ 9
Jeżeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i uśmiercać, nie narażając go na niepokój i ból.
§ 10
Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka.
Wystawianie zwierząt na pokaz, oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.
§ 11
Każdy akt, prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu.
§ 12
Każdy akt prowadzący do uśmiercania dużej ilości zwierząt dzikich, jest masowym morderstwem, czyli zbrodnią przeciw gatunkowi.
Niszczenie i zatruwanie środowiska naturalnego sieje śmierć.
W Europie obowiązują dodatkowo przepisy europejskiej konwencji ochrony zwierząt towarzyszących.

INFORMACJE
Prawo – Nasze obowiązki, czyli co każdy właściciel psa wiedzieć powinien
Podstawowym obowiązkiem każdego opiekuna psa jest zapewnienie mu właściwych warunków jego bytowania, mówi o tym wyraźnie ustawa o ochronie zwierząt.
Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody.
NASZE OBOWIĄZKI:
PONOSIMY PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE NASZEGO PSA. Naszym obowiązkiem jest też takie dopilnowanie zwierzęcia, aby było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
OBOWIĄZEK SMYCZY I KAGAŃCA: W Polsce nie ma jednolitych przepisów nakazujących prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu.
Przepisy mówią tak:
Art. 10a. 3 Ustawy o ochronie zwierząt brzmi „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez Art. 10a. 4 Ustawy o ochronie zwierząt. ”Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.”
Nakazy, co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu może ponadto wynikać z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych. Regulamin taki może przewidywać własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie jego postanowień, ale wykluczone jest, aby na podstawie takiego regulaminu karać posiadacza psa mandatem karnym czy grzywną.
Jednak smycz, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.
Art. 77 kodeksu wykroczeń. „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
Art.78 Kodeksu Wykroczeń: „Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany”
Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu znajdziemy w stosownej uchwale Rady Miasta.
KAŻDY PIES MUSI POSIADAĆ IDENTYFIKATOR (Art. 10a. 3 Ustawy o ochronie zwierząt). Od nowego roku przepisy zabraniają puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Pies może poruszać się teraz bez nadzoru jedynie po terenie prywatnym i to pod warunkiem, że jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Właściciel psa, który nie zastosuje się do nowych reguł, może zostać ukarany mandatem.
OBOWIĄZEK USUWANIA ODCHODÓW – z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku – niedopełnienie tego obowiązku może nas kosztować nawet 500 zł.
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA OCHRONNE – Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu i ograniczenia wolności.
ODPOWIEDNI TRANSPORT – Według stosownej ustawy transport powinien odbywać się środkami dostosowanymi do transportu z odpowiednimi warunkami oraz umożliwiającymi swobodne leżenie i wstawanie. Podczas dłuższych podróży pamiętajmy o wodzie, karmie i stosownym odpoczynku dla zwierzęcia. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać psa w zamkniętym samochodzie podczas upałów.
NIE WSZĘDZIE MOŻEMY PÓJŚĆ Z NASZYM PUPILEM – określają to tabliczki informacyjne, w większości miast zabrania się też wprowadzania psów na kąpieliska i inne tereny placów i zabaw.
OBOWIĄZEK INFORMOWANIA – Niedopuszczalne a już na pewno przykre w swych konsekwencjach będzie pogryzienie przez naszego pupila innej osoby. W tej kwestii obowiązują także artykuły i paragrafy regulujące naszą odpowiedzialność. Chociaż nie ma takiego obowiązku to dla naszego własnego dobra dobrym rozwiązaniem okazuje się zawieszenie tabliczki mówiącej o tym, że w naszym domu znajduje się pies, nie każdy musi wiedzieć, że jest to mały jamniczek czy też pospolity kundelek, ważne, że będzie tabliczka informująca o tym fakcie.
Również nazbyt GŁOŚNE SZCZEKANIE naszego psa może przyczynić się do wyciągnięcia niezbyt miłych konsekwencji. Jeżeli nasz pupil nazbyt mocno będzie dawał się sąsiadom we znaki i w związku z tym powstanie sytuacja, że znajdzie się osoba, której to nie odpowiada to może zostać nam przedstawiony zarzut zakłócania spokoju.
Uwaga kierowcy!
Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na prowadzącego pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązek zapewnienia stosownej pomocy (w miarę możliwości) lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3 tj. lekarz weterynarii, inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym celu działania, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.(inf.KGP)
O obowiązkach właścicieli zwierząt mogą także mówić przepisy lokalne.
Przedstawiłem tu prawa zwierząt i obowiązki naszych właścicieli. Te sprawy są oficjalne i może trochę nudne, ale są też bardzo ważne, dlatego każdy powinien je znać. Zwłaszcza miłośnicy zwierząt powinni wiedzieć jak postępować i mówić o tym innym, żeby jak najwięcej ludzi umiało właściwie z nami postępować aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.
Przeszliśmy przez najtrudniejsze sprawy teoretyczne. Obiecuję, że od następnego (świątecznego) odcinka będą opowieści z naszego podwórka, ciekawostki i nasze psie i kocie sprawy. Zacznę od opowieści jak i dlaczego powstało nasze Stowarzyszenie Podaj Łapę. Będą też zdjęcia psów, od których wszystko się zaczęło.
Pozdrawiam wszystkich Przyjaciół – Miluś HAU!