Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT
„PODAJ ŁAPĘ”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt „Podaj łapę”, dalej zwane Stowarzyszeniem.

§2. Stowarzyszenie jest niepolitycznym, niezarobkowym, niewyznaniowym i niezależnym stowarzyszeniem zawiązanym w celu niesienia zorganizowanej pomocy bezdomnym, krzywdzonym i żyjącym w trudnych warunkach zwierzętom (psom i kotom) oraz edukowania lokalnego społeczeństwa w zakresie takiej pomocy. Siedzibą stowarzyszenia jest Radzyń Podlaski. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.), niniejszego Statutu, Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pomoc bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom, w szczególności psom i kotom.
2. Ograniczenie populacji psów i kotów.
3. Wdrożenie programu masowych szczepień.
4. Edukacja społeczeństwa w zakresie pomocy bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom.

§9. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w szczególności poprzez:
1. Dokarmianie bezdomnych zwierząt.
2. Umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych.
3. Przygotowywanie psów i kotów do adopcji (sterylizacja, kastracja, odrobaczanie,  szczepienie).
4. Szukanie osób zainteresowanych adopcją – ogłoszenia w prasie, na stronach internetowych, miejscach przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń.
5. Przekazywanie zwierząt do adopcji i monitorowanie ich dalszych losów.
6. Udzielanie wsparcia materialnego osobom w trudnej sytuacji finansowej adoptującym psy i koty.
7. Prowadzenie wykładów, pokazów, szkoleń z udziałem specjalistów.
8. Współpracę ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Urzędami Gmin należącymi do powiatu radzyńskiego oraz Urzędem Miasta Radzyń Podlaski.
9. Współpracę ze Strażą Miejską w Radzyniu Podlaskim w zakresie odławiania zwierząt i umieszczania w schronisku.
10. Monitorowanie losów zwierząt umieszczanych w schronisku.
11. Współpracę z Policją w Radzyniu Podlaskim celem pomocy krzywdzonym zwierzętom.
12. Współpracę ze Strażą dla Zwierząt w Lublinie i innymi instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz zwierząt.
13. Pozyskiwanie środków finansowych na prowadzoną działalność.
14. Przyjmowanie darów ułatwiających dokarmianie i utrzymanie zwierząt.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1. Złoży deklarację członkowską na piśmie.
2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§13. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub promocję dorobku kultury narodowej.

§17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w Regulaminie Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
5. Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu.

§19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa w ich realizacji.
2. Przestrzegania Statutu, Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek.

§20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków. Ponadto posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu, Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a. z powodu łamania Statutu, Regulaminu Stowarzyszenia i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b. z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. z powodu nie płacenia składek za okres roku,
d. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§25. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§26. Ta sama osoba nie może zostać jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§27. Kadencja władz.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§30. Walne Zgromadzenie Członków może być powoływane w trybie zwyczajnym
i nadzwyczajnym.

§31. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków listownie lub w każdy skuteczny sposób,
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§32. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie. Zwołuje je Zarząd:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§33. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian Statutu.
3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie budżetu.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§35. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§36. Zarząd składa się z 3-7 osób w tym prezesa. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. W sytuacji, gdy liczba członków Zarządu jest parzysta (4 lub 6 osób) w głosowaniach nad uchwałami Zarządu prezes dysponuje podwójnym głosem.

§37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§38. Zarząd uchwala Regulamin Stowarzyszenia. Regulamin Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

§39. Do kompetencji Zarządu należą:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Przyjmowanie i skreślanie członków.

§40. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

§41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu.
2. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz złożenie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
5. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§43. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. Ze składek członkowskich.
2. Darowizn, spadków, zapisów.
3. Dotacji i ofiarności publicznej.

§45. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

§46. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§47. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§49. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§50. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa oraz jednego członka Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§51. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.